لیست کامل و به روز قیمت انواع مته و ست متهآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مته کبالت نمره 4 DS (دنا صنعت) 12,000
2 مته کبالت نمره 3 DS (دنا صنعت) 8,000
3 مته کبالت نمره 3.5 DS (دنا صنعت) 10,000
4 مته کبالت 5% ریزو سایز 11.5 میلی‌متر 107,000
5 مته کبالت 5% ریزو سایز 20 میلی‌متر 420,000
6 مته کبالت 5% ریزو سایز 19 میلی‌متر 370,000
7 مته کبالت 5% ریزو سایز 18 میلی‌متر 310,000
8 مته کبالت 5% ریزو سایز 17 میلی‌متر 280,000
9 مته کبالت 5% ریزو سایز 14.5 میلی‌متر 215,000
10 مته کبالت 5% ریزو سایز 4.5 میلی‌متر 14,900
11 مته کبالت 5% ریزو سایز 3.75 میلی‌متر 9,800
12 مته کبالت 5% ریزو سایز 9.5 میلی‌متر 58,000
13 مته کبالت 5% ریزو سایز 9 میلی‌متر 52,500
14 مته کبالت 5% ریزو سایز 7.5 میلی‌متر 39,800
15 مته کبالت 5% ریزو سایز 6.5 میلی‌متر 28,000
16 مته کبالت 5% ریزو سایز 5.5 میلی‌متر 20,500
17 مته کبالت 5% ریزو سایز 3.5 میلی‌متر 9,800
18 مته کبالت 5% ریزو سایز 2 میلی‌متر 5,250
19 مته کبالت 5% ریزو سایز 1.5 میلی‌متر 4,200
20 مته کبالت 5% ریزو سایز 1 میلی‌متر 3,400
21 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 3.5 میلی‌متر 9,800
22 مته کبالت 5% ریزو سایز 2.5 میلی‌متر 6,200
23 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 6 میلی‌متر 32,000
24 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 4.5 میلی‌متر 19,300
25 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 4.2 میلی‌متر 18,800
26 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 4 میلی‌متر 12,200
27 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 16 میلی‌متر 280,000
28 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 15 میلی‌متر 250,000
29 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 14 میلی‌متر 202,000
30 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 13 میلی‌متر 156,000
31 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 3 میلی‌متر 7,800
32 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 12 میلی‌متر 142,000
33 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 11 میلی‌متر 121,000
34 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 10.5 میلی‌متر 115,000
35 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 10 میلی‌متر 105,000
36 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 9 میلی‌متر 82,000
37 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 8.5 میلی‌متر 69,000
38 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 8 میلی‌متر 59,000
39 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 7 میلی‌متر 45,000
40 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 6.5 میلی‌متر 37,000
41 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 5.5 میلی‌متر 28,000
42 مته کبالت 5% ریزو مدل JetPoint سایز 5 میلی‌متر 22,600
43 ست 50 عددی 8 میلی‌متری تیغه اور فرز رکسو 2,500,000
44 مته کبالت نمره 18.5 ولف 437,400
45 مته کبالت نمره 7.5 ولف 46,000
46 مته کبالت نمره 5.7 ولف 28,600
47 مته کبالت نمره 9 ولف 74,900
48 مته کبالت نمره 3.75 ولف 14,700
49 مته کبالت نمره 8.5 ولف 61,200
50 مته کبالت نمره 3.1 ولف 12,100
51 مته کبالت نمره 14.5 ولف 261,100
52 مته کبالت نمره 6.5 ولف 34,900
53 مته کبالت نمره 13 ولف 165,000
54 مته کبالت نمره 12.5 ولف 153,700
55 مته کبالت نمره 12 ولف 143,600
56 مته کبالت نمره 11.5 ولف 131,200
57 مته کبالت نمره 11 ولف 125,000
58 مته کبالت نمره 10.5 ولف 124,900
59 مته کبالت نمره 9.5 ولف 74,900
60 مته کبالت نمره 5.2 ولف 24,700
61 مته کبالت نمره 20 ولف 562,400
62 مته کبالت نمره 19.5 ولف 562,200
63 مته کبالت نمره 19 ولف 499,900
64 مته کبالت نمره 18 ولف 406,100
65 مته کبالت نمره 17.5 ولف 406,100
66 مته کبالت نمره 17 ولف 365,500
67 مته کبالت نمره 16.5 ولف 342,400
68 مته کبالت نمره 16 ولف 311,100
69 مته کبالت نمره 15.5 ولف 299,900
70 مته کبالت نمره 15 ولف 261,200
71 مته کبالت نمره 14 ولف 231,100
72 مته کبالت نمره 13.5 ولف 226,200
73 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 10 میلی‌متر 138,500
74 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 1 میلی‌متر 5,800
75 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 3 میلی‌متر 13,300
76 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 1.5 میلی‌متر 6,400
77 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 8 میلی‌متر 83,500
78 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 6 میلی‌متر 42,500
79 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 4 میلی‌متر 21,300
80 مته کبالت 5% توسن HSS سایز2 میلی‌متر 7,900
81 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 13 میلی‌متر 229,500
82 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 12 میلی‌متر 199,500
83 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 11 میلی‌متر 159,500
84 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 10.5 میلی‌متر 141,500
85 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 9.5 میلی‌متر 115,500
86 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 9 میلی‌متر 105,500
87 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 8.5 میلی‌متر 88,500
88 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 7.5 میلی‌متر 69,500
89 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 7 میلی‌متر 62,500
90 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 6.5 میلی‌متر 49,500
91 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 5.5 میلی‌متر 36,500
92 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 5 میلی‌متر 30,800
93 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 4.5 میلی‌متر 25,900
94 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 4.2 میلی‌متر 25,900
95 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 3.75 میلی‌متر 21,300
96 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 3.5 میلی‌متر 16,900
97 مته کبالت 5% توسن HSS سایز 2.5 میلی‌متر 8,500
98 مته خزینه الماسه مدادی آلاتا سایز 3.5 38,000
99 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 36 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 698,000
100 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 32 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 509,500
101 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 28 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 363,000
102 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 25 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 360,000
103 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 14 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 148,500
104 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 22 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 302,000
105 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 40 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 807,000
106 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 38 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 765,000
107 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 35 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 614,000
108 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 164,000
109 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 134,500
110 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 30 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 425,500
111 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 26 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 360,000
112 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 332,000
113 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 256,500
114 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 18 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 188,000
115 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 107,500
116 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 10 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 131,500
117 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 30 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 272,000
118 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 28 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 257,500
119 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 26 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 245,500
120 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 227,500
121 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 22 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 201,000
122 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 183,000
123 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 14 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 128,000
124 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 10 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 105,000
125 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 18 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 160,000
126 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 146,000
127 مته چوب ته گرد ولف سایز 16 (کرافت) 70,500
128 مته چوب ته گرد ولف سایز 14 (آلمانی) 70,500
129 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 8 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 105,000
130 مته طرح کبالت hss ولف سایز 5.2 8,000
131 مته طرح کبالت hss ولف سایز 3.2 5,500
132 مته طرح کبالت hss ولف سایز 13 50,000
133 مته طرح کبالت hss ولف سایز 10.5 28,250
134 مته طرح کبالت hss ولف سایز 10 25,500
135 مته طرح کبالت hss ولف سایز 9.5 25,850
136 مته طرح کبالت hss ولف سایز 7.5 12,000
137 مته طرح کبالت hss ولف سایز 7 11,700
138 مته طرح کبالت hss ولف سایز 6.5 11,250
139 مته طرح کبالت hss ولف سایز 6 10,000
140 مته طرح کبالت hss ولف سایز 4.2 6,200
141 مته طرح کبالت hss ولف سایز 4 6,000
142 مته طرح کبالت hss ولف سایز 3.5 5,500
143 مته طرح کبالت hss ولف سایز 2.5 4,250
144 مته طرح کبالت hss ولف سایز 2 3,500
145 مته طرح کبالت hss ولف سایز 14.5 92,000
146 مته طرح کبالت hss ولف سایز 8 18,000
147 مته خزینه الماسه مدادی ولف سایز 3 38,500
148 مته طرح کبالت hss ولف سایز 3.75 6,000
149 مته طرح کبالت hss ولف سایز 5.5 8,000
150 مته طرح کبالت hss ولف سایز 20 168,000
151 مته طرح کبالت hss ولف سایز 19.5 165,000
152 مته طرح کبالت hss ولف سایز 4.5 6,500
153 مته خزینه الماسه مدادی ولف سایز 4 38,500
154 مته طرح کبالت hss ولف سایز 19 163,500
155 مته طرح کبالت hss ولف سایز 18.5 159,000
156 مته طرح کبالت hss ولف سایز 18 153,000
157 مته طرح کبالت hss ولف سایز 17.5 143,500
158 مته طرح کبالت hss ولف سایز 17 131,000
159 مته طرح کبالت hss ولف سایز 3 4,750
160 مته طرح کبالت hss ولف سایز 16.5 130,500
161 مته طرح کبالت hss ولف سایز 16 120,000
162 مته طرح کبالت hss ولف سایز 15.5 112,650
163 مته طرح کبالت hss ولف سایز 15 106,000
164 مته طرح کبالت hss ولف سایز 1.5 2,500
165 مته طرح کبالت hss ولف سایز 14 85,250
166 مته طرح کبالت hss ولف سایز 13.5 68,500
167 مته طرح کبالت hss ولف سایز 12.5 46,000
168 مته طرح کبالت hss ولف سایز 12 42,500
169 مته طرح کبالت hss ولف سایز 11.5 35,500
170 مته طرح کبالت hss ولف سایز 11 35,500
171 مته طرح کبالت hss ولف سایز 9 22,750
172 مته طرح کبالت hss ولف سایز 8.5 19,250
173 مته آهن ریزو سایز 3 مدل D1030 12,800
174 مته آهن ریزو سایز 13 مدل D1130 190,000
175 مته آهن ریزو سایز 4.2 مدل D1042 21,500
176 مته آهن ریزو سایز 8.5 مدل D1085 75,000
177 مته آهن ریزو سایز 6 مدل D1060 35,000
178 مته آهن ریزو سایز 11 مدل D1110 142,500
179 مته آهن ریزو سایز 8 مدل D1080 70,000
180 مته آهن ریزو سایز 16 مدل D1160 281,500
181 مته آهن ریزو سایز 14 مدل D1140 237,500
182 مته آهن ریزو سایز 7 مدل D1070 53,500
183 مته آهن ریزو سایز 12 مدل D1120 170,000
184 مته آهن ریزو سایز 10.5 مدل D1105 129,500
185 مته آهن ریزو سایز 15 مدل D1150 256,500
186 مته ولف مدل گرانیت پلاس نمره 6 12,000
187 مته ولف مدل گرانیت پلاس نمره 8 16,800
188 مته ولف مدل گرانیت پلاس نمره 7 14,000
189 مته ولف مدل گرانیت پلاس نمره 10 21,000
190 مته ولف مدل گرانیت پلاس نمره 12 32,000
191 مته ولف مدل گرانیت پلاس نمره 5 10,000
192 مته ولف مدل گرانیت پلاس نمره 4 9,800
193 ست مته رونیکس مدل RH-5581 349,800
194 ست مته رونیکس مدل RH-5585 189,800
195 مجموعه 5 عددی مته کبالت برتون سایز 9 186,900
196 مته چوب نمره 3 پی وی وی کبالت 15,600
197 مته برگی سایز 14 ولف 14,000
198 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 26 طول 26 سانتی متر ولف 205,250
199 مته چهار شیار سایز 4 طول 16 سانتیمتر ولف 24,000
200 مته 4 شیار نمره 7 طول 16 سانتی متر ولف 24,000
201 مته کبالت نمره 5.5 ولف 24,000
202 مته کاجی ولف سایز 4-25 میلیمتر 191,000
203 مته کاجی ولف سایز 4-42 میلیمتر 531,000
204 مته کاجی ولف سایز 4-32 میلیمتر 270,000
205 مته کاجی ولف سایز 4-20 میلیمتر 116,000
206 مته برگی سایز 24 ولف 17,000
207 مته برگی سایز 25 ولف 17,500
208 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 46 سانتی متر ولف 258,000
209 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 46 سانتی متر ولف 68,500
210 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 26 طول 46 سانتی متر ولف 271,000
211 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 30 طول 46 سانتی متر ولف 370,000
212 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 46 سانتی متر ولف 170,000
213 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 46 سانتی متر ولف 116,500
214 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 28 طول 46 سانتی متر ولف 343,000
215 مته گردبر آهن سایز 50 میلیمتر ولف 93,000
216 مته گردبر آهن سایز 60 میلیمتر ولف 111,500
217 مته گردبر آهن سایز 80 میلیمتر ولف 150,000
218 ست مته الماسه 5 عددی پلاتینیوم 92,000
219 مته برگی سایز 18 ولف 14,000
220 مته گازور سایز 20 ولف 32,000
221 مته برگی سایز 16 ولف 14,000
222 مته گازور سایز 40 ولف 63,500
223 مته برگی سایز 22 ولف 15,500
224 مته برگی سایز 20 ولف 14,500
225 مته گازور سایز 35 ولف 55,500
226 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 6 طول 16 سانتی متر ولف 24,000
227 مته کبالت نمره 3 ولف 8,100
228 مته کبالت نمره 1 ولف 3,200
229 مته کبالت نمره 2 ولف 4,750
230 مته کبالت نمره 3.5 ولف 11,600
231 مته کبالت نمره 4 ولف 14,500
232 مته الماسه نمره 10 ولف 16,500
233 مته کبالت نمره 4.5 ولف 17,000
234 مته کبالت نمره 6 ولف 27,500
235 مته کبالت نمره 8 ولف 56,500
236 مته گرانیت نمره 6 ولف 19,000
237 مته کبالت نمره 7 ولف 42,000
238 مته کبالت نمره 4.2 ولف 15,300
239 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 7 طول 11 سانتی متر ولف 21,500
240 مته الماسه نمره 7 ولف 10,500
241 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 6 طول 11 سانتی متر ولف 20,500
242 مته گرانیت نمره 7 ولف 21,000
243 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 8 طول 11 سانتی متر ولف 25,000
244 مته الماسه نمره 8 ولف 13,000
245 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 4 طول 11 سانتی متر ولف 15,500
246 مته کبالت نیمه بلند نمره 3.5 ولف 18,500
247 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 26 سانتی متر ولف 86,000
248 مته گرانیت نمره 4 ولف 13,500
249 مته کبالت نمره 10 ولف 93,500
250 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 26 سانتی متر ولف 48,000
251 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 10 طول 26 سانتی متر ولف 42,000
252 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 14 طول 16 سانتی متر ولف 54,000
253 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 22 طول 26 سانتی متر ولف 172,500
254 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 14 طول 26 سانتی متر ولف 71,500
255 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 26 سانتی متر ولف 188,000
256 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 18 طول 26 سانتی متر ولف 106,000
257 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 26 سانتی متر ولف 138,000
258 مته الماسه نمره 12 ولف 25,000
259 مته الماسه نمره 6 ولف 9,000
260 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 16 سانتی متر ولف 37,000
261 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 7 طول 16 سانتی متر ولف 24,000
262 مته گرانیت نمره 10 ولف 30,000
263 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 16 سانتی متر ولف 66,000
264 مته کبالت نمره 5 ولف 22,000
265 مجموعه 20 عددی مته کبالت و الماسه کنزاکس 310,000
266 مته چهار شیار سایز 4 طول 16 سانتی متر بوش 71,500
267 مته گرانیت 5 میلیمتر بوش 59,000
268 مته چهار شیار سایز 18 طول 20 سانتی متر بوش 201,500
269 مته خزینه سایز 4 39,000
270 مته کبالت 5% نمره 7.5 33,000
271 مته کبالت نمره 6.2 ولف 34,900
272 مته چوب ته گرد ولف سایز 25 (آلمانی) 95,500
273 مته چوب ته گرد ولف سایز 18 70,500
274 مته کاجی ولف سایز 4-12 میلیمتر 90,000
275 مته طرح کبالت hss ولف سایز 1 2,000
276 مته طرح کبالت hss ولف سایز 0.5 2,000
277 مته خزینه الماسه مدادی ولف سایز 3.5 38,500
278 مته طرح کبالت hss ولف سایز 5 7,500
279 مته خزینه الماسه دو تکه ولف سایز 4 مدل کراسمن 55,500
280 مجموعه مته فلز 6 عددی کبالت 29,000
281 مته فلز 3 میلی‌متری کبالت 7,600
282 مته فلز 2.5 میلی‌متری کبالت 6,500
283 مته چهار شیار SDS-PLUS استار مکس مدل MT063 35,000
284 مته آهن ریزو سایز 10 مدل D1100 121,500
285 مته آهن ریزو سایز 5 مدل D1050 20,500
286 مته آهن ریزو سایز 4 مدل D1040 13,500
287 مجموعه 16 عددی مته ریزو مدل DS16PS 209,900
288 مته آهن اسپیدی نمره 3.2 5,600
289 مته گازور سایز 35 39,000
290 مته کبالت نمره 5.5 13,500
291 مته 4 شیار 4 الماسه درجه یک نمره 7 طول 16 سانتیمتر 22,000
292 مته سایز 8 اومگا 12,900
293 مته گرانیت نمره 5 بامچر 10,900
294 مته کبالت نمره 4.2 8,930
295 مته کبالت نمره 2 درجه یک 4,500
296 ست مته 13 عددی توسن مدل T14-MB13-HSSD388 415,000
297 مته کبالت نمره 4 درجه یک 9,300
298 مته گرانیت نمره 3 بامچر 7,700
299 مته گرانیت نمره 8 بامچر 15,800
300 مته 5% کبالت برتون سایز 6.5 21,000
301 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 260 میلی‌متر درجه یک 75,600
302 مته 5% کبالت لوین سایز 3 میلی متر کد LV03 8,600
303 مته 5% کبالت لوین سایز 3.5 میلی متر کد LV3.5 6,490
304 مته 5% کبالت لوین سایز 4 میلی متر کد LV04 7,200
305 مته 5% کبالت لوین سایز 1.5میلی متر کد LV1.5 2,400
306 مته 5% کبالت لوین سایز 1میلی متر کد LV01 5,200
307 مته 5% کبالت لوین سایز 5 میلی متر کد LV05 18,300
308 مته 5% کبالت لوین سایز 10 میلی متر کد LV10 44,500
309 مته 5% کبالت لوین سایز 4.5 میلی متر کد LV4.5 16,800
310 مته 5% کبالت لوین سایز 8 میلی متر کد LV08 36,200
311 مته 5% کبالت لوین سایز 12 میلی متر کد LV12 66,600
312 مته 5% کبالت لوین سایز 2.5 میلی متر کد LV2.5 7,800
313 مته 5% کبالت لوین سایز 11 میلی متر کد LV11 55,500
314 مته 5% کبالت لوین سایز 5.5 میلی متر کد LV5.5 24,400
315 مته 5% کبالت لوین سایز 6.5 میلی متر کد LV6.5 27,100
316 مته 5% کبالت لوین سایز 9.5 میلی متر کد LV9.5 44,800
317 مته 5% کبالت لوین سایز 2 میلی متر مدل LV02 6,600
318 مته 5% کبالت لوین سایز 6 میلی متر کد LV06 23,700
319 مته 5% کبالت لوین سایز 7.5 میلی متر کد LV7.5 34,300
320 مته 5% کبالت لوین سایز 7 میلی متر کد LV07 26,300
321 مته 5% کبالت لوین سایز 13 میلی متر کد LV13 85,300
322 مته 5% کبالت لوین سایز 16 میلی متر کد LV16 130,600
323 مته 5% کبالت لوین سایز 9 میلی متر کد LV09 40,500
324 مته 5% کبالت لوین سایز 15 میلی متر کد LV15 143,300
325 مته 5% کبالت لوین سایز 14 میلی متر کد LV14 95,700
326 مته 5% کبالت لوین سایز 8.5 میلی متر کد LV8.5 50,400
327 بسته 10 عددی مته چهار شیار سایز 7 میلی متر بوش مدل 2608833897 398,990
328 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 26 سانتیمتر تی ای ام 125,000
329 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 26 سانتیمتر تی ای ام 110,000
330 مجموعه 10 عددی مته فلز دیوالت مدل DT5127-QZ 100,400
331 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW9540 78,900
332 مجموعه 5 عددی مته دیوالت مدل DT4535-QZ 208,500
333 مته چهارشیار دیوالت مدل DW00703 69,300
334 مته چهار شیار SDS-Plus دیوالت مدل DW9558 202,100
335 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW9529 62,300
336 مته چهار شیار SDS-Plus دیوالت مدل DW00700 66,200
337 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW00721 136,100
338 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW9525 72,500
339 مته چهار شیار SDS-Plus دیوالت مدل DW00718 104,600
340 مجموعه 10 عددی مته فلز دیوالت مدل DT5124-QZ 100,400
341 مجموعه 10 عددی مته فلز دیوالت مدل DT5110-QZ 100,400
342 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW00707 101,700
343 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW9609 227,500
344 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW9541 87,700
345 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW9611 241,400
346 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW9613 303,700
347 مته چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW9615 254,100
348 مجموعه 5 عددی مته کبالت سایز 9.5 میلی متر اس تی ای مدل Hss 274,000
349 مجموعه 10 عددی مته کبالت سایز 7.5 میلی متر اس تی ای مدل Hss 330,000
350 مجموعه 10 عددی مته کبالت سایز 4.5 میلی متر اس تی ای مدل Hss 94,000
351 مجموعه 10 عددی مته کبالت سایز 7 میلی متر اس تی ای مدل Hss 249,000
352 مجموعه 5 عددی مته کبالت سایز 13.5 میلی متر اس تی ای مدل Hss 499,000
353 مجموعه 5 عددی مته کبالت سایز 9 میلی متر اس تی ای مدل Hss 229,000
354 مجموعه 9 عددی مته فلز سری piranha بلک اند دکر مدل X56005 210,000
355 ست مته کبالت 20 عددی نک 148,000
356 ست مته 20 عددی نک 98,000
357 مته کبالت سایز 4 میلی متر سیلور کد 409025 10,500
358 مجموعه 10 عددی مته آهن سیلور مدل GTB01A10 360,000
359 مته کبالت سایز 5 میلی متر سیلور کد 409026 13,350
360 مته کبالت سایز 12 میلی متر سیلور کد 409028 77,250
361 مته کبالت سایز 9 میلی متر سیلور کد 409023 36,500
362 مته کبالت سایز 8.5 میلی متر سیلور کد 409024 31,000
363 مته کبالت سایز 10 میلی متر سیلور کد 409022 46,000
364 مته کبالت سایز 6.5 میلی متر سیلور کد 409027 20,550
365 ست مته 20 عددی هیوندای مدل HC-BT20 159,900
366 مته گازور 14 میلیمتر درجه یک 18,800
367 مته گازور 25 میلیمتر درجه یک 27,200
368 ست مته تی ای ام مدل 16X 84,000
369 مته ولف مدل گرانیت پلاس نمره 3 8,500
370 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 40 37,000
371 قلم 4 شیار نوک 3 سانتی متری طول 40 سانتیمتر درجه یک 28,400
372 قلم 5 شیار نوک تیز طول 40 سانتیمتر درجه یک 58,000
373 قلم 4 شیار نوک 2 سانتی متری طول 45 سانتیمتر درجه یک 28,400
374 مته گردبر الماسه سایز 40 میلیمتر اوزیل 42,300
375 مته گردبر الماسه سایز 45 میلیمتر اوزیل 33,300
376 مته گردبر مصالح سایز 75 درجه یک 59,700
377 مته گردبر الماسه کاتکس سایز 65 47,800
378 مته گردبر الماسه سایز 55 میلیمتر اوزیل 55,300
379 مته چهار شیار سایز 4 طول 16 سانتیمتر برتون 15,700
380 مته گازور سایز 20 درجه یک 19,500
381 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 18 طول 26 سانتی‌ متر کایا 79,000
382 مته چوب نمره 10 پی وی وی کبالت 15,600
383 مته چوب نمره 8 پی وی وی کبالت 15,600
384 مته گازور سایز 20 تیتان 15,600
385 مته گردبر فلز (کبالت دار) برتون سایز 45 49,500
386 مته گردبر شیشه سایز 8 9,300
387 مته گردبر شیشه سایز 6 6,500
388 مته گرانیت نمره 8 اوپرا 10,800
389 مته گردبر شیشه سایز 10 10,800
390 مته گازور سایز 35 تیتان 33,100
391 مته گرانیت نمره 6 اوپرا 8,100
392 مته گازور سایز 16 تیتان 13,200
393 مته گردبر شیشه سایز 16 17,300
394 مته گردبر شیشه سایز 20 21,600
395 مته برگی سایز 22 درجه یک 12,000
396 مته گرانیت نمره 7 اوپرا 9,500
397 مته گرانیت نمره 4 اوپرا 5,400
398 مته گردبر شیشه سایز 12 12,000
399 مته گرانیت نمره 3 اوپرا 4,100
400 مته برگی سایز 25 درجه یک 15,800
401 مته گرانیت نمره 10 اوپرا 14,000
402 مته گردبر شیشه سایز 25 27,000
403 مته برگی سایز 35 درجه یک 20,000
404 مته برگی سایز 18 درجه یک 10,500
405 مته گردبر شیشه سایز 30 32,400
406 مته گردبر شیشه سایز 18 19,500
407 ست مته کاتکس 9 عددی 45,000
408 مته برگی سایز 16 درجه یک 12,600
409 مته گردبر شیشه سایز 40 43,200
410 ست مته کاتکس 15عددی 67,500
411 مته برگی سایز 30 درجه یک 16,800
412 مته گازور 30 میلیمتر تیتان 30,000
413 مته گردبر فلز (کبالت دار) برتون سایز 76 66,900
414 مته گردبر فلز (کبالت دار) برتون سایز 20 27,600
415 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 32 28,000
416 مته گردبر الماسه کایا سایز 50 94,900
417 مته گردبر الماسه کایا سایز 35 66,500
418 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 86 75,500
419 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 65 57,000
420 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 22 19,500
421 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 79 69,900
422 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 60 53,000
423 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 180 157,900
424 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 83 72,900
425 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 17 15,000
426 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 110 96,600
427 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 160 140,500
428 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 18 15,900
429 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 30 26,300
430 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 70 61,500
431 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 150 131,900
432 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 210 185,000
433 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 56 49,000
434 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 100 87,900
435 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 51 44,900
436 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 25 22,000
437 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 121 107,000
438 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 35 30,900
439 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 90 79,000
440 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 16 14,000
441 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 140 123,000
442 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 170 149,000
443 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 200 175,500
444 مته گردبر فلز (کبالت دار) آلاتا سایز 130 114,000
445 مته گردبر الماسه سایز 32 69,600
446 مته برگی سایز 20 درجه یک 12,600
447 مته گردبر الماسه کایا سایز 45 85,000
448 مته گردبر الماسه کاتکس سایز 70 132,500
449 مته گردبر الماسه کاتکس سایز 22 41,500
450 مته گردبر الماسه کایا سایز 30 56,700
451 مته گردبر الماسه کاتکس سایز 20 37,800
452 مته گردبر الماسه کایا سایز 60 113,500
453 مته گردبر الماسه کایا سایز 25 47,500
454 مته گردبر الماسه کایا سایز 75 141,800
455 مته گردبر الماسه کایا سایز 85 160,700
456 مته گردبر الماسه کایا سایز 65 122,900
457 مته گردبر الماسه کایا سایز 100 189,000
458 مته گازور سایز 14 تیتان 20,800
459 مته گردبر شیشه سایز 35 37,800
460 مته گازور 25 میلیمتر تیتان 24,700