لیست کامل و به روز قیمت انواع سیم و کابلآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 کابل جوش 50 متری فرید مدل پلاس 69,000
2 سیم افشان سایز 2.5 نوید 4,700
3 سیم افشان سایز 1.5 نوید 3,000
4 سیم افشان سایز 1 نوید 1,800
5 سیم افشان سایز 0.5 نوید 1,500
6 سیم افشان سایز 10 نوید 20,400
7 سیم افشان سایز 0.75 نوید 1,700
8 سیم افشان سایز 4 نوید 7,500
9 کابل جوشکاری تابش (نورا) سایز 12 85,000
10 کابل جوشکاری تابش (نورا) سایز 14 80,000
11 کابل جوشکاری نیرو سایز 12 54,500
12 کابل جوشکاری تابش (نورا) سایز 16 118,000
13 کابل جوشکاری تابش (نورا) سایز 18 160,000
14 سیم افشان سایز 2.5 خراسان 10,000
15 سیم افشان سایز 1.5 خراسان 6,000
16 کابل مخابراتی 2 زوج خراسان 4,000
17 سیم افشان سایز 6 خراسان 22,000
18 سیم افشان سایز 4 خراسان 14,000
19 سیم ارت افشان سایز 4 نوید 16,000
20 سیم افشان سایز 25 نوید 49,200
21 سیم افشان سایز 50 نوید 86,400
22 سیم افشان سایز 16 نوید 30,000
23 سیم افشان سایز 35 نوید 64,800
24 سیم افشان سایز 6 نوید 10,700
25 کابل افشان نوید 2 رشته سایز 1.5-100 متر 546,000
26 سیم مسی دو رشته برق خودرو درجه یک 72,500
27 کابل افشان مغان 4 رشته سایز 25 46,750
28 کابل افشان مغان 4 رشته سایز 35 67,500
29 کابل افشان مغان 4 رشته سایز 16 6,021,600
30 کابل جوشکاری افشان اردستان سایز 16 145,000
31 کابل جوشکاری افشان اردستان سایز 14 100,000
32 کابل جوشکاری افشان اردستان سایز 12 76,000
33 کابل جوشکاری نیرو سایز 14 72,500
34 کابل جوشکاری نیرو سایز 16 88,500
35 کابل جوشکاری افشان اردستان سایز 18 200,000
36 کابل جوشکاری نیرو سایز 18 91,300
37 کابل افشان مغان 4 رشته سایز 10 3,810,300
38 کابل افشان مغان 4 رشته سایز 6 2,257,400
39 کابل افشان مغان 4 رشته سایز 2.5 1,046,300
40 کابل افشان مغان 4 رشته سایز 4 1,582,100