لیست کامل و به روز قیمت انواع سنبه و ابزار نشانه گذاریآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 سنبه پین ایران پتک مدل LH2610 50,200
2 پایه نگهدارنده سنبه پین ایران پتک مدل LH801050 72,100
3 سنبه پین ایران پتک مدل LH2410 46,000
4 سنبه پین ایران پتک مدل LH2210 50,200
5 سنبه پین ایران پتک مدل LH2010 50,200
6 سنبه پین ایران پتک مدل LH1810 40,200
7 سنبه پین ایران پتک مدل LH1010 40,200
8 پرس مارک زنی دستی برای مقاطع گرد ایران پتک مدل ZA1010 12,551,800
9 دستگاه مارک زنی حرارتی ایران پتک مدل LK1010 827,900
10 پرس مارک زنی نیوماتیک برای سطوح تخت ایران پتک مدل ZB2035 6,022,000
11 شماره زن غلطکی خودکار ایران پتک مدل FA8010 9,117,700
12 پرس مارک زنی دستی برای سطوح تخت ایران پتک مدل ZB3035 6,022,000
13 شماره زن غلطکی با پین ایران پتک مدل FA6070 5,707,300
14 شماره زن غلطکی خودکار ایران پتک مدل FA8210 10,604,900
15 شماره زن غلطکی با فنر قفل کننده ایران پتک مدل FA8070 6,848,800
16 مجموعه تایپ دستی اعداد ایران پتک مدل FS1011 3,492,300
17 مجموعه تایپ دستی اعداد ایران پتک مدل FS1012 3,671,600
18 مجموعه کامل تایپ دستی ایران پتک مدل FS4910 6,098,400
19 مجموعه کامل تایپ دستی ایران پتک مدل FS5110 5,762,400
20 مجموعه کامل تایپ دستی ایران پتک مدل FS5310 5,511,700
21 نگهدارنده مخصوص سنبه T شکل ایران پتک مدل FT1040 634,600
22 نگهدارنده مخصوص سنبه T شکل ایران پتک مدل FT1060 670,500
23 مجموعه کامل تایپ دستی ایران پتک مدل FS5410 5,172,000
24 نگهدارنده تایپ دستی ایران پتک مدل FA1013 1,736,200
25 نگهدارنده مخصوص سنبه T شکل ایران پتک مدل FT1010 742,100
26 نگهدارنده مخصوص سنبه T شکل ایران پتک مدل FT1080 706,300
27 نگهدارنده تایپ دستی ایران پتک مدل FA1011 1,736,200
28 نگهدارنده تایپ دستی ایران پتک مدل FA1012 1,736,200
29 نگهدارنده تایپ ماشینی ایران پتک مدل FD1010 1,817,600
30 نگهدارنده تایپ ماشینی ایران پتک مدل FB1010 1,692,300
31 سنبه شماره کوب داخل انگشتر ایران پتک مدل LK7011 223,700
32 سنبه شماره کوب داخل انگشتر ایران پتک مدل LK7010 223,700
33 سنبه T شکل ایران پتک مدل LT1010 93,500
34 سنبه سایز 15 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101030 137,200
35 سنبه سایز 12 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101029 90,500
36 سنبه سایز 6 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101025 54,700
37 سنبه سایز 5 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101024 53,200
38 سنبه سایز 2 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101020 42,000
39 سنبه سایز 10 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101028 73,400
40 سنبه سایز 8 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101026 62,200
41 سنبه سایز 4 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101023 49,200
42 سنبه سایز 3 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101022 46,000
43 سنبه سایز 2 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101021 42,000
44 سنبه سایز 1 تایپ حروف و اعداد ایران پتک مدل FS101019 53,200
45 سنبه حروف کوب دستی 6 میلی‌متری ایران پتک مدل LK2811 (حروف انگلیسی) 1,041,500
46 سنبه حروف کوب دستی 8 میلی‌متری ایران پتک مدل LK3011 (حروف انگلیسی) 1,167,500
47 مجموعه 6 عددی سنبه پین دار ایران پتک مدل LH8010 280,600
48 مجموعه 6 عددی سنبه پین دار ایران پتک مدل LH8210 260,100
49 سنبه نشان ایران پتک مدل LE2610 59,000
50 سنبه حروف کوب دستی 5 میلی متر ایران پتک مدل LK2611 995,700
51 سنبه حروف کوب دستی 12 میلی متر ایران پتک مدل LK3410 (حروف انگلیسی) 714,000
52 سنبه حروف کوب دستی 2 میلیمتر ایران پتک مدل LK2011 (حروف انگلیسی) 829,100
53 سنبه شماره کوب دستی 10 میلیمتر ایران پتک مدل LM3211 (اعداد انگلیسی) 446,100
54 سنبه شماره کوب دستی 3 میلیمتر ایران پتک مدل LM2211 (اعداد انگلیسی) 315,000
55 سنبه شماره کوب دستی 2 میلیمتر ایران پتک مدل LM2011 (اعداد انگلیسی) 276,500
56 سنبه حروف کوب دستی 3 میلیمتر ایران پتک مدل LK2211 (حروف انگلیسی) 946,000
57 سنبه حروف کوب دستی 4 میلیمتر ایران پتک مدل LK2411 (حروف انگلیسی) 944,500
58 مجموعه کامل تایپ دستی ایران پتک مدل FS5010 5,637,700
59 نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی مدل LK9910 ایران پتک 168,300
60 مجموعه سنبه اعداد 8 میلی متری مدل LM3011 ایران پتک 390,000