لیست کامل و به روز قیمت انواع قلابآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مهارکش M12 ایران پتک مدل UA1310 60,300
2 مهارکش M12 ایران پتک مدل UC1310 60,300
3 مهره قلابدار M10 ایران پتک مدل SQ1010 16,600
4 قلاب بکسل ایران پتک مدل SP5520 45,400
5 مهره قلابدار M24 ایران پتک مدل SQ2210 81,500
6 مهره قلابدار M20 ایران پتک مدل SQ2010 47,200
7 مهره قلابدار M16 ایران پتک مدل SQ1410 32,600
8 مهره قلابدار M12 ایران پتک مدل SQ1210 24,700
9 پیچ قلابدار M10 ایران پتک مدل SP1010 13,900
10 مهره قلابدار M8 ایران پتک مدل SQ0810 11,600
11 پیچ قلابدار M24 ایران پتک مدل SP1810 71,300
12 پیچ قلابدار M20 ایران پتک مدل SP1610 41,000
13 پیچ قلابدار M12 ایران پتک مدل SP1210 21,500
14 پیچ قلابدار M8 ایران پتک مدل SP0810 10,200
15 قلاب عمودی حمل بشکه ایران پتک مدل SV1020 723,700
16 قلاب افقی حمل بشکه ایران پتک مدل SV1010 396,800
17 پیچ قلابدار M16 ایران پتک مدل SP1410 30,500
18 کارابین پیچی سایز 18 درجه یک 59,000
19 کارابین ساده سایز 10 درجه یک 10,000
20 کارابین پیچی سایز 6 درجه یک 19,800
21 کارابین ساده سایز 8 درجه یک 9,500
22 کارابین پیچی سایز 8 درجه یک 24,000
23 کارابین ساده سایز 12 درجه یک 22,600
24 کارابین ساده سایز 6 درجه یک 7,900
25 کارابین پیچی بیضی سایز 9 درجه یک 9,700
26 کارابین پیچی سایز 10 درجه یک 27,100
27 کارابین پیچی بیضی سایز 5.5 درجه یک 17,000
28 شگل دی شکل سایز 22 درجه یک 45,100
29 کارابین پیچی سایز 14 درجه یک 41,800
30 کارابین ساده سایز 4 درجه یک 5,500
31 شگل دی شکل سایز 20 درجه یک 32,400
32 شگل دی شکل سایز 30 درجه یک 72,800
33 شگل دی شکل سایز 25 درجه یک 60,100
34 کارابین ساده سایز 5 درجه یک 6,200
35 کارابین ساده سایز 18 درجه یک 41,000
36 کارابین ساده سایز 20 درجه یک 48,300
37 قلاب بشکه بلندکن 1 تنی درجه یک 490,000
38 قلاب قرقره تک شیار یک تن 142,200
39 قلاب قرقره تک شیار نیم تن 109,000
40 شگل دی شکل سایز 16 درجه یک 10,100