لیست کامل و به روز قیمت انواع رطوبت سنجآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 دما سنج و رطوبت سنج دیجیتال HTC-1 105,000
2 رطوبت سنج لوترون مدل LM-81HT 1,540,000
3 دستگاه چند کاره رطوبت سنج فشار سنج و دما سنج لوترون مدل PHB-318 2,530,000
4 رطوبت سنج لوترون مدل YK-90HT 3,650,000
5 دستگاه چند کاره سنجش دما رطوبت نور و باد لوترون مدل LM-8000 3,770,000
6 مولتی فانکشن لوترون مدل LM-9000 4,220,000
7 دستگاه چند کاره سنجش دما رطوبت نور و باد لوترون مدل EM-9000 6,100,000
8 دستگاه رطوبت سنج لوترون مدل MS-7003 3,990,000
9 رطوبت سنج چوب لوترون مدل MS-7000HA 1,900,000
10 رطوبت سنج خاک و جامدات لوترون مدل PMS-714 4,930,000
11 رطوبت سنج غلات لوترون مدل MS-7012SD 8,900,000
12 دستگاه چند کاره سنجش رطوبت دما و نقطه شبنم لوترون مدل WBGT-2010 16,900,000
13 رطوبت سنج هولدپیک مدل 2GR 398,000
14 دیتالاگر دما و رطوبت و فشار دیجیتالی لوترون مدل MHB-382SD 3,150,000
15 رطوبت سنج لوترون مدل HT-3007SD 4,230,000
16 دما و رطوبت سنج مدل 082.034A لیزر لاینر 263,700
17 رطوبت سنج مدل 082.015A لیزر لاینر 575,000
18 دما و رطوبت سنج مدل 082.028A لیزر لاینر 150,300
19 رطوبت سنج مدل 082.021A لیزر لاینر 3,270,500
20 رطوبت سنج مدل 082.320A لیزر لاینر 2,958,900