لیست کامل و به روز قیمت انواع میکرومترآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 میکرومتر 25-50 داخل سنج اینسایز مدل 3220-50 3,330,000
2 میکرومتر 75-50 اینسایز مدل 3203-75A 1,286,000
3 میکرومتر 75-100 اینسایز مدل 3203-100A 1,424,000
4 میکرومتر 100-125 اینسایز مدل 3203.125A 1,635,000
5 میکرومتر اینسایز داخل سنج مدل 3220-30 2,590,000
6 میکرومتر 25-0 اینسایز مدل 25-3203A 995,000
7 ست میکرومتر صندوقی (100-0) آکاد مدل 04-004-321 395,000
8 میکرومتر آکاد مدل 01-001-321 290,000
9 میکرومتر آکاد مدل 01-002-321 330,000
10 میکرومتر آکاد مدل 01-003-321 365,000
11 میکرومتر دیجیتال 0-25 اینسایز مدل 3109.25A 3,200,000
12 میکرومتر دیجیتالی فک بشقابی 50-75 میتوتویو سر کروی مدل 252-369 7,299,000
13 میکرومتر 200-225 میتوتویو سر کروی مدل 103-145-10 1,999,000
14 میکرومتر اینسایز سر کروی مدل 25A-3203 416,900
15 میکرومتر 50-25 میتوتویو سر کروی مدل 138-103 789,000
16 میکرومتر 75-50 میتوتویو سر کروی مدل 10-139-103 1,899,000