لیست کامل و به روز قیمت انواع لوازم جانبی فرز مینیاتوری و انگشتیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 ست 244 پارچه لوازم جانبی فرز مینیاتوری سیلور مدل GT-RA244 650,000
2 شیلنگ فرز مینیاتوری سیلور مدل GTFShaft 195,000
3 مجموعه 6 عددی ابزار برش فرز مینیاتوری 69,000
4 ست 70 پارچه لوازم جانبی فرز مینیاتوری سیلور مدل GT-RA70 205,000
5 سری فرز مینیاتوری CBN 22,600
6 سری فرز مینیاتوری عدسی سایز 6*40 (مخصوص آهن) 5,000
7 سری فرز مینیاتوری عدسی سایز 6*30 (مخصوص آهن) 5,800
8 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سرتیز (کونیک ناقص) سایز 6*50*23 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 10,800
9 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سرتیز (کونیک ناقص) سایز 6*50*26 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 13,600
10 سری فرز مینیاتوری مخروطی سرگرد سایز 8*40*25 پیشرو سنگ 7,500
11 سری فرز مینیاتوری CBN 22,100
12 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سرتیز (کونیک ناقص) سایز 6*20*13 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 5,000
13 سری فرز مینیاتوری کروی سایز 6*25 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,800
14 سری فرز مینیاتوری کونیک ناقص زبر سایز 6*40*30*40 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 17,600
15 سری فرز مینیاتوری کونیک ناقص زبر سایز 6*25*35 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 10,000
16 سری فرز مینیاتوری کروی سایز 6*10 درجه یک ایرانی (مخصوص فولاد) 6,300
17 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 6*50*16 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 10,200
18 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 6*50*32 درجه یک ایرانی (مخصوص فولاد) 17,600
19 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 6*50*16 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 10,200
20 سری فرز مینیاتوری کونیک ناقص نرم سایز 6*25*35 درجه یک ایرانی (مخصوص فولاد) 10,000
21 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 6*25*40 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 17,600
22 سری فرز مینیاتوری کروی سایز 6*15 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,800
23 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 12*30 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 6,300
24 سری فرز مینیاتوری استوانه ای نرم سایز 6*20*20 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 6,300
25 سری فرز مینیاتوری استوانه ای نرم سایز 6*25*25 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 6,300
26 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 6*20*10 درجه یک ایرانی (مخصوص فولاد) 5,000
27 سری فرز مینیاتوری کروی سایز 6*20 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
28 سری فرز مینیاتوری مخروطی سرگرد سایز 20*30 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 4,500
29 سری فرز مینیاتوری مخروطی سرگرد سایز 18*30 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 6,300
30 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 15*30 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 8,800
31 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 10*30 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
32 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 8*20 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
33 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 6*10 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
34 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 30*30 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 11,300
35 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 25*25 درجه یک ایرانی (مخصوص فولاد) 6,300
36 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 25*25 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 6,300
37 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 30*30 درجه یک ایرانی (مخصوص فولاد) 10,800
38 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 15*6 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
39 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 70*25 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 17,600
40 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 25*25 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 3,800
41 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 32*32 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 11,300
42 سری فرز مینیاتوری کونیک ناقص سایز 11*18 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
43 سری فرز مینیاتوری سرتخت سایز 6*13 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 3,800
44 سری فرز مینیاتوری گلدونی سایز 18*10*18 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 3,800
45 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سرگرد سایز 30*50 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 15,000
46 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سرگرد سایز 22*50 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 7,500
47 سری فرز مینیاتوری سرتخت سایز 6*16 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 3,800
48 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 70*25 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 17,600
49 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 20*10 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
50 سری فرز مینیاتوری سرتخت سایز 6*16 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 3,800
51 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 40*25 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 7,500
52 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 40*20 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 7,500
53 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سرگرد سایز 16*30 درجه یک ایرانی (مخصوص چدن) 5,000
54 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 15*8 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
55 سری فرز مینیاتوری مخروطی سایز 10*6 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 3,800
56 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 15*8 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 7,500
57 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 20*16 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 8,800
58 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 30*13 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
59 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 15*10 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 5,000
60 سری فرز مینیاتوری استوانه ای سایز 20*20 درجه یک ایرانی (مخصوص آهن) 8,800