لیست کامل و به روز قیمت انواع پولی کشآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 پولی کش 3 شاخه ابزارگستر سایز 5 621,000
2 پولی کش 3 شاخه ابزارگستر سایز 4 475,000
3 پولی کش 3 شاخه ابزارگستر سایز 3 420,000
4 پولی کش 3 شاخه ابزارگستر سایز 2 271,000
5 پولی کش 3 شاخه سایز 1 ابزارگستر 200,000
6 پولی کش 3 شاخه سایز 0 ابزارگستر 170,000