لیست کامل و به روز قیمت انواع پیچ و مهرهآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مهره قلابدار M10 ایران پتک مدل SQ1010 16,600
2 مهره قلابدار M24 ایران پتک مدل SQ2210 81,500
3 مهره قلابدار M20 ایران پتک مدل SQ2010 47,200
4 مهره قلابدار M16 ایران پتک مدل SQ1410 32,600
5 مهره قلابدار M12 ایران پتک مدل SQ1210 24,700
6 پیچ قلابدار M10 ایران پتک مدل SP1010 13,900
7 مهره قلابدار M8 ایران پتک مدل SQ0810 11,600
8 پیچ قلابدار M24 ایران پتک مدل SP1810 71,300
9 پیچ قلابدار M20 ایران پتک مدل SP1610 41,000
10 پیچ قلابدار M12 ایران پتک مدل SP1210 21,500
11 پیچ قلابدار M8 ایران پتک مدل SP0810 10,200
12 پیچ قلابدار M16 ایران پتک مدل SP1410 30,500
13 پیچ ام دی اف سایز 4*16 درجه یک (بسته 2000 عددی) 175,000
14 پیچ ام دی اف سایز 4*40 درجه یک (بسته 750 عددی) 140,000
15 پیچ ام دی اف سایز 4*20 درجه یک (بسته 2000 عددی) 215,000
16 پیچ ام دی اف سایز 4*70 درجه یک (بسته 500 عددی) 239,000
17 پیچ ام دی اف سایز 4*60 درجه یک (بسته 500 عددی) 175,000
18 پیچ ام دی اف سایز 4*30 درجه یک (بسته 800 عددی) 125,000
19 پیچ ام دی اف سایز 4*25 درجه یک (بسته 2000 عددی) 250,000
20 پیچ ام دی اف سایز 4*50 درجه یک (بسته 500 عددی) 109,000
21 مهره خروسکی سایز 8 آسان تک 10,700
22 مهره مربعی سایز 1/4 آسان تک 7,900
23 مهره مربعی سایز 3/16 آسان تک 7,400
24 مهره شش گوش سایز 10 آسان تک 7,300
25 مهره شش گوش سایز 8 آسان تک 7,100
26 مهره شش گوش سایز 6 آسان تک 6,900
27 مهره شش گوش سایز 5 آسان تک 6,700
28 مهره شش گوش سایز 4 آسان تک 6,600
29 مهره شش گوش سایز 3 آسان تک 5,100
30 پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 12*6 مدل 240 6,600
31 پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 15*6 مدل 241 6,800
32 پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 12*4 مدل 225 6,900
33 پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 40*5 مدل 239 7,200
34 پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 30*5 مدل 238 7,000
35 پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 25*3 مدل 217 8,300
36 پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 10*3 مدل 213 7,600
37 پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 10*5 مدل 199 6,600
38 پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 15*6 مدل 205 7,200
39 پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 20*5 مدل 201 6,900
40 پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 8*4 مدل 190 6,800
41 پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 40*4 مدل 197 7,900
42 پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 25*3 8,100
43 پیچ خودکار سرتخت آسان تک سایز 1*6 مدل 165 7,200
44 پیچ ام دی اف آسان تک سایز 3/4*8 مدل 172 6,600
45 پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 12*3 مدل 183 7,600
46 پیچ ام دی اف آسان تک سایز 1٫1/2*8 مدل 176 7,200
47 پیچ ام دی اف آسان تک سایز 1٫1/4*8 مدل 175 7,000
48 پیچ ام دی اف آسان تک سایز 1*8 مدل 173 6,800
49 پیچ خودکار سرتخت آسان تک سایز 8*3/4 مدل 168 7,500
50 پیچ خودکار سرتخت آسان تک سایز 3/8*6 مدل 161 6,600
51 پیچ خودکار آسان تک سایز 1*8 مدل 151 7,000
52 پیچ خودکار آسان تک سایز 1/2*10 مدل 153 6,900
53 پیچ خودکار آسان تک سایز 3/4*8 مدل 150 6,900
54 پیچ خودکار سرتخت آسان تک سایز 5/8*4 مدل 158 6,900
55 پیچ خودکار آسان تک سایز 1*6 مدل 146 8,700
56 پیچ خودکار آسان تک سایز 1*4 مدل 140 8,700
57 پیچ خودکار آسان تک سایز 5/8*4 مدل 138 8,000
58 پیچ و مهره آچاری آسان تک سایز 8×20 مدل 001 7,900
59 پیچ خودکار واشردار آسان تک 1/2*4 مدل 018 6,000
60 پیچ میلیمتری واشردار آسان تک سایز 8*3 میلی متر مدل 124 6,100