لیست کامل و به روز قیمت انواع کلید و پریزآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 پریز آنتن روکار جهان الکتریک مدل موج 15,000
2 پریز برق محافظ دار روکار جهان الکتریک مدل موج 15,200
3 پریز برق محافظ دار روکار جهان الکتریک مدل کارن 15,400
4 کلید دو پل روکار جهان الکتریک مدل موج 15,900
5 کلید تک پل روکار جهان الکتریک مدل موج 15,700
6 پریز برق ارت دار روکار جهان الکتریک مدل کارن 17,100
7 پریز آنتن روکار جهان الکتریک مدل کارن 15,300
8 سوکت دوتایی تلفن روکار جهان الکتریک مدل کارن 16,100
9 کلید دو پل روکار جهان الکتریک مدل کارن 16,200
10 کلید تک پل روکار جهان الکتریک مدل کارن 15,700
11 زنگ دینگ دانگ جهان الکتریک مدل کارن 46,500
12 زنگ دینگ دانگ جهان الکتریک مدل آیسان 44,200
13 زنگ بیزر جهان الکتریک مدل کارن 37,800
14 زنگ بیزر جهان الکتریک مدل آیسان 35,700
15 کلید کولر معمولی جهان الکتریک مدل آیسان 34,500
16 کلید کولر معمولی جهان الکتریک مدل کارن 38,400
17 کلید تایمر جهان الکتریک مدل آیسان 17,700
18 پریز آنتن دیجیتال جهان الکتریک مدل کارن 21,700
19 پریز آنتن دیجیتال جهان الکتریک مدل آیسان 20,500
20 پریز برق ارت دار سرامیکی جهان الکتریک مدل آیسان 24,200
21 کلید تایمر جهان الکتریک مدل کارن 19,800
22 پریز برق ارت دار جهان الکتریک مدل آیسان 20,300
23 کلید دیمر 1000 وات جهان الکتریک مدل آیسان 66,500
24 کلید دیمر 1000 وات جهان الکتریک مدل کارن 71,200
25 پریز برق ارت دار جهان الکتریک مدل کارن 21,900
26 پریز برق ارت دار سرامیکی جهان الکتریک مدل کارن 25,100
27 پریز محافظ دار سرامیکی جهان الکتریک مدل آیسان 20,800
28 پریز محافظ دار سرامیکی جهان الکتریک مدل کارن 21,800
29 کلید سه پل جهان الکتریک مدل کارن 37,800
30 پریز محافظ دار جهان الکتریک مدل کارن 19,400
31 کلید زنگ جهان الکتریک مدل آیسان 17,500
32 کلید زنگ جهان الکتریک مدل کارن 20,000
33 پریز آنتن جهان الکتریک مدل آیسان 17,400
34 پریز آنتن جهان الکتریک مدل کارن 19,400
35 کلید تبدیل جهان الکتریک مدل کارن 19,900
36 کلید تبدیل جهان الکتریک مدل آیسان 17,900
37 سوکت دوتایی تلفن جهان الکتریک مدل آیسان 18,400
38 سوکت دوتایی تلفن جهان الکتریک مدل کارن 20,400
39 کلید دو پل جهان الکتریک مدل آیسان 18,300
40 کلید دو پل جهان الکتریک مدل کارن 20,300
41 کلید تک پل جهان الکتریک مدل کارن 19,500
42 کلید تک پل جهان الکتریک مدل آیسان 17,500
43 پریز ups جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 28,400
44 پریز ups جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 28,400
45 پریز سوکت شبکه cat6 جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 63,600
46 سوکت دوتایی تلفن جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 32,300
47 سوکت دوتایی تلفن جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 30,200
48 کلید کراس جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 35,700
49 کلید کراس جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 37,900
50 پریز سوکت شبکه cat6 جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 61,400
51 زنگ بیزر جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 47,300
52 زنگ دینگ دانگ جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 51,600
53 زنگ دینگ دانگ جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 49,400
54 زنگ بیزر جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 45,200
55 کلید تایمر جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 28,200
56 کلید کولر معمولی جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 59,000
57 کلید کولر معمولی جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 54,500
58 کلید تایمر جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 30,300
59 پریز برق ارت دار جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 31,500
60 پریز برق سرامیکی جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 28,300
61 کلید دیمر 1000 وات جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 75,100
62 پریز برق ارت دار سرامیکی جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 30,000
63 کلید دیمر 1000 وات جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 77,200
64 پریز برق ارت دار سرامیکی جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 32,100
65 پریز برق سرامیکی جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 30,400
66 پریز برق ارت دار جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 29,300
67 کلید سه پل جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 41,000
68 پریز آنتن جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 29,500
69 کلید زنگ جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 28,100
70 کلید سه پل جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 43,200
71 کلید تبدیل جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 30,400
72 کلید زنگ جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 30,000
73 پریز آنتن جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 27,400
74 پریز تلفن دو خط جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 30,700
75 کلید تبدیل جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 28,300
76 پریز تلفن دو خط جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 28,500
77 پریز برق محافظ دار جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 29,800
78 کلید تک پل جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 30,100
79 کلید تک پل جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 28,000
80 کلید دو پل جهان الکتریک مدل کریستال - بژ 30,200
81 پریز برق محافظ دار جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 27,700
82 کلید دو پل جهان الکتریک مدل کریستال - سفید 28,100
83 کلید مینیاتوری سه پل 80 آمپر ویکو تیپ C(صنعتی) 730,000
84 کلید مینیاتوری سه پل 80 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 347,600
85 کلید تک پل خیام الکتریک مدل آرام 18,300
86 کلید راه پله خیام الکتریک مدل آرام 15,000
87 کلید کولر آبسال 15,000
88 پریز سوکت دار تلفن دلند مدل آسا 12,000
89 پریز خیام الکتریک ارت دار درپوش‌دار توکار 19,900
90 کلید زنگ دلند 10,000
91 کلید یک پل با روشنایی ویکو مدل Carmen Plus (کرم) 14,300
92 کلید یک پل با روشنایی ویکو مدل karre (کرم) 28,000
93 کلید یک پل ساده ویکو مدل Meridian (کرم) 17,400
94 کلید دو پل لمسی ویکو سری Artline مدل Novella S 442,800
95 کلید یک پل ساده ویکو مدل Meridian (سفید) 17,400
96 کلید یک پل لمسی ویکو سری Artline مدل Novella S 354,000
97 کلید یک پل با روشنایی ویکو مدل Carmen Opaque (سفید) 9,200
98 کلید یک پل ساده ویکو مدل Carmen Opaque (سفید) 7,700
99 کلید یک پل ساده ویکو مدل Carmen Opaque (کرم) 7,700
100 کلید یک پل با روشنایی ویکو مدل Carmen Plus (سفید) 14,300
101 کلید یک پل ساده ویکو مدل Carmen Plus (کرم) 12,000
102 کلید یک پل ساده ویکو مدل Carmen Plus (سفید) 12,000
103 کلید یک پل با روشنایی ویکو مدل Carmen Opaque (کرم) 9,200
104 کلید یک پل با روشنایی ویکو مدل karre (سفید) 28,000
105 کلید یک پل ساده ویکو مدل karre (کرم) 23,600
106 کلید یک پل ساده ویکو مدل karre (سفید) 23,600
107 کلید مینیاتوری یک پل 32 آمپر ویکو تیپ C 28,100
108 کلید مینیاتوری یک پل 6 آمپر ویکو تیپ C 28,100
109 کلید مینیاتوری یک پل 2 آمپر ویکو تیپ B 29,100
110 کلید مینیاتوری یک پل 20 آمپر ویکو تیپ B 28,100
111 کلید مینیاتوری یک پل 40 آمپر ویکو تیپ C 28,100
112 کلید محافظ جان دوپل 32 آمپر 30 میلی آمپر ویکو 173,700
113 کلید محافظ جان دوپل 40 آمپر 30 میلی آمپر ویکو 173,700
114 کلید مینیاتوری یک پل 40 آمپر تیپ B ویکو 28,100
115 کلید مینیاتوری یک پل 32 آمپر تیپ B ویکو 28,100
116 کلید مینیاتوری یک پل 4 آمپر ویکو تیپ C 29,100
117 کلید مینیاتوری یک پل 25 آمپرتیپ B ویکو 28,100
118 کلید مینیاتوری یک پل 2 آمپر ویکو تیپ C 29,100
119 کلید مینیاتوری یک پل 16 آمپر ویکو تیپ B 28,100
120 کلید مینیاتوری یک پل 63 آمپر ویکو تیپ C 30,300
121 کلید مینیاتوری یک پل 10 آمپر ویکو تیپ B 28,100
122 کلید مینیاتوری یک پل 50 آمپر ویکو تیپ C 28,800
123 کلید مینیاتوری یک پل 25 آمپر ویکو تیپ C 28,100
124 کلید مینیاتوری یک پل 20 آمپر ویکو تیپ C 28,100
125 کلید مینیاتوری یک پل 1 آمپر ویکو تیپ C 29,100
126 کلید مینیاتوری یک پل 16 آمپر ویکو تیپ C 28,100
127 کلید مینیاتوری یک پل 10 آمپر ویکو تیپ C 28,100
128 کلید مینیاتوری یک پل 6 آمپر ویکو تیپ B 28,100
129 کلید مینیاتوری یک پل 63 آمپر ویکو تیپ B 30,300
130 کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر ویکو تیپ C(صنعتی) 60,400
131 کلید مینیاتوری یک پل 50 آمپر ویکو تیپ B 28,800
132 کلید محافظ جان دوپل 25 آمپر 30 میلی آمپر ویکو 173,700
133 کلید مینیاتوری یک پل 4 آمپر ویکو تیپ B 29,100
134 کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر ویکو تیپ C(صنعتی) 60,400
135 کلید مینیاتوری یک پل 1آمپر ویکو تیپ B 29,100
136 کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر ویکو تیپ C(صنعتی) 60,400
137 کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر ویکو تیپ C(صنعتی) 60,400
138 کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر ویکو تیپ C(صنعتی) 60,400
139 کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر ویکو تیپ C(صنعتی) 60,400
140 کلید محافظ جان چهارپل 63 آمپر 30 میلی آمپر ویکو 275,400
141 کلید مینیاتوری چهار پل 32 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 141,000
142 کلید مینیاتوری چهار پل 63 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 159,000
143 کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 60,400
144 کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 60,400
145 کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 60,400
146 کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 60,400
147 کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 60,400
148 کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 60,400
149 کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر ویکو تیپ C(صنعتی) 60,400
150 کلید مینیاتوری چهار پل 40 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 141,000
151 کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 60,400
152 کلید مینیاتوری چهار پل 40 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 141,000
153 کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 88,000
154 کلید مینیاتوری چهار پل 32 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 141,000
155 کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 88,000
156 کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 88,000
157 کلید مینیاتوری چهار پل 25 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 141,000
158 کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 88,000
159 کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 88,000
160 کلید مینیاتوری چهار پل 25 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 141,000
161 کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 88,000
162 کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 88,000
163 کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 88,000
164 کلید مینیاتوری چهار پل 63 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 159,000
165 کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 88,000
166 کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 88,000
167 کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 88,000
168 کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 88,000
169 کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 88,000
170 کلید مینیاتوری سه پل 50آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 91,200
171 کلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 91,200
172 کلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 98,700
173 کلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 98,700
174 کلید مینیاتوری سه پل 100 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 317,200
175 کلید محافظ جان چهارپل 25 آمپر 30 میلی آمپر ویکو 263,200
176 کلید مینیاتوری سه پل 125 آمپر ویکو تیپ C (صنعتی) 360,000
177 کلید مینیاتوری سه پل 100 آمپر ویکو تیپ B(خانگی) 317,200
178 کلید محافظ جان دوپل 16 آمپر 30 میلی آمپر ویکو 173,700
179 کلید مینیاتوری سه پل 125 آمپر ویکو تیپ B (خانگی) 360,000
180 کلید محافظ جان دوپل 63 آمپر 30 میلی آمپر ویکو 183,900