لیست کامل و به روز قیمت انواع دماسنج آخرین آپدیت 1400/05/06

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 دما سنج و رطوبت سنج دیجیتال HTC-1 105,000
2 ترمومتر دو کاناله مستک MS6512 1,460,000
3 ترمومتر لیزری بن تک مدل GM700 1,395,000
4 ترمو گراف سی ای ام مدل DT-9875 36,299,000
5 ترمو گراف سی ای ام مدل DT-9885 62,249,000
6 ترموویژن سی ای ام مدل DT-980 15,899,000
7 ترموویژن سی ای ام مدل DT-982 28,499,000
8 دماسنج لیزری مدل GM550 بنتک 920,000
9 دماسنج میله ای جیوه ای زیل 90,000
10 دماسنج میله ای مدل GM1311 بنتک 186,000
11 ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-960 2,300,000
12 رطوبت سنج لوترون مدل LM-81HT 1,540,000
13 دماسنج دوکاناله لوترون مدل TM-925 2,000,000
14 دستگاه چند کاره رطوبت سنج فشار سنج و دما سنج لوترون مدل PHB-318 2,530,000
15 کنترلر دما لوترون مدل CT-2012 3,190,000
16 رطوبت سنج لوترون مدل YK-90HT 3,650,000
17 دستگاه چند کاره سنجش دما رطوبت نور و باد لوترون مدل LM-8000 3,770,000
18 مولتی فانکشن لوترون مدل LM-9000 4,220,000
19 ترمومتر لوترون مدل TM-916 1,920,000
20 کالیبراتور ترمومتر لوترون مدل TC-920 4,650,000
21 ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-969 4,230,000
22 ترمومتر لوترون مدل TM-946 4,840,000
23 کالیبراتور ترمومتر لوترون مدل TC-424 7,620,000
24 حرارت سنج 12 کاناله لوترون مدل BTM-4208SD 15,400,000
25 بادسنج هولدپیک مدل 866B 762,000
26 ترمومتر تفنگی هولدپیک مدل 920 788,000
27 ترمومتر پزشکی هولدپیک مدل 980B 310,000
28 ترمومتر لیزری و غیر تماسی مستک MS6540B 2,520,000
29 ترمومتر لیزری و غیر تماسی مستک MS6531A 1,260,000
30 ترمومتر لیزری و غیر تماسی مستک MS6530A 1,820,000
31 ترمومتر لیزری غیر تماسی و تماسی مستک MS6550B 5,740,000
32 ترمومتر لیزری غیر تماسی و تماسی مستک MS6550A 4,390,000
33 ترمومتر لیزری و غیر تماسی مستک MS6520B 960,000
34 ترمومتر لیزری و غیر تماسی مستک MS6530 1,490,000
35 ترمومتر لیزری پزشکی مستک MS6518 960,000
36 دیتالاگر دما و رطوبت و فشار دیجیتالی لوترون مدل MHB-382SD 3,150,000
37 رطوبت سنج لوترون مدل HT-3007SD 4,230,000
38 ترمومتر 4 کاناله لوترون مدل TM-947SD 5,600,000
39 ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-958 1,540,000
40 حرارت سنج لوترون مدل TM-914C 950,000