لیست کامل و به روز قیمت انواع هواکشآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 هواکش خانگی سایز 20 سانت 2400 دور خزر فن مدل EB-200-2 150,000
2 هواکش خانگی سایز 15 سانت خزر فن مدل ET-150-2 41,000
3 هواکش خانگی سایز 10 سانت خزر فن 33,000
4 هواکش خانگی سایز 15 سانت 2400 دور خزر فن مدل EB-150-2 59,800
5 هواکش خانگی سایز 10 مدل کلاسیک پارت الکتریک 95,000
6 هواکش خانگی سایز 15 مدل کلاسیک پارت الکتریک 97,750
7 هواکش خانگی سایز 10 مدل یونیورسال دو پنل پارت الکتریک 76,000
8 هواکش خانگی سایز 15 مدل یونیورسال دو پنل پارت الکتریک 85,000
9 هواکش خانگی سایز 12 مدل یونیورسال دو پنل پارت الکتریک 82,000
10 هواکش خانگی پارت الکتریک سایز 12 کلاسیک 46,500
11 هواکش خانگی دمنده سری Turbo مدل VPH-15S2S 41,600
12 هواکش تاسیساتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 696,600
13 هواکش تاسیساتی دمنده 60 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 1,192,600
14 هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 653,400
15 هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 584,900
16 هواکش تاسیساتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 1,067,100
17 هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 625,900
18 هواکش تاسیساتی دمنده 63 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 1,243,100
19 هواکش تاسیساتی دمنده 63 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 1,243,100
20 هواکش تاسیساتی دمنده 50 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 696,600
21 هواکش تاسیساتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 1,067,100
22 هواکش تاسیساتی دمنده 60 سانت 1350 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 1,192,600
23 هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 625,900
24 هواکش تاسیساتی دمنده 35 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 504,300
25 هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 532,800
26 هواکش تاسیساتی دمنده 30 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پرفلزی 477,900
27 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 70 سانت 1400 دور 1,986,100
28 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-40T4T 592,100
29 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 35 سانت 1400 دور 534,800
30 هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 45 سانت 1320 دور 432,700
31 هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 50 سانت 1250 دور 455,400
32 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 35 سانت 1420 دور 540,500
33 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 50 سانت 1320 دور 617,400
34 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 60 سانت 1300 دور 1,117,000
35 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 60 سانت 1400 دور 1,117,000
36 هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 30 سانت 1400 دور 390,900
37 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور 501,000
38 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 50 سانت 1400 دور 617,400
39 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1320 دور 501,000
40 هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور 592,100